قیمت روز گلهای شاخه بریده

گل واحد (شاخه) ممتاز درجه یک درجه دو
استرزیا 10 250 230
اوریانتال 5 500 350 250
آفتاب 25 200 150 100
آلستر 10 90 70 50
آنتریوم 12 300
آنتریوم 15 330
اناماتلا 50
رز ایرانی 50 320 250 200
رز خوشه ای ….. 120 80 60
رز هلندی 20 600 450 300
ژربرا 10 45 35
ژیپس ….. 250 200 120
ارکیده (سیمبیدیوم) هر گل ….. ……
ارکیده (فلونوپسیس) هر گل 15 12
داوودی خوشه (کرزنتیا) …. 30 25
گلایل 50 850
لیلیم 5 220
میخک خوشه  ….. 40 35
آچیلا ….
آنتریوم 20 450 400
آلیوم 5 55 45 .
لسیانتوس 45 40
ورونیکا …. 100 80
قلم فور …. 20 15
رز خاکی 20 150 100

قیمت روز برگهای طبیعی

برگ واحد(شاخه) قیمت
استر 20 70
آسپارا 1kg 200
آنتریوم 10 15
بامبو 1(پشته) 100
پالم 4 60
انجیری تخت(درشت) 20 70
انجیری تخت(ریز) 20 60
درامایس 10 165
درسینا 10 55
دم روباهی 20 50
رشتی 1(دسته) 35
سیکاس(درشت) 10 55
سیکاس(ریز) 10 45
شفلرا 1(دسته) 55
شمشاد 1(پشه) 80
شمشیری 20 45
عبایی 20 70
فتونیا 1(دسته) ناموجود
انجیری فری(درشت) 10 75
انجیری فری (ریز) 10 65
کامپک 10 160
کردلین 10 180
لیندا 1 20
مرداب 50 60
آرالیا 20 55