قیمت روز گلهای شاخه بریده

گل واحد (شاخه) ممتاز درجه یک درجه دو
استرزیا 10 300
اوریانتال 5 600 400
آفتاب 25 250 150
آلستر 10 120 100
آنتریوم 12 600
آنتریوم 15 700
اناماتلا 50
رز ایرانی 50 200 180
رز خوشه ای ….. 80 60
رز هلندی 20 700 500 300
ژربرا 10 100 85
ژیپس ….. 250 200 150
ارکیده (سیمبیدیوم) هر گل ….. ……
ارکیده (فلونوپسیس) هر گل 90
داوودی خوشه (کرزنتیا) …. 30 25
گلایل 50 850 700
لیلیم 5 200
میخک خوشه  ….. 40 35
آچیلا ….
آنتریوم 20 1m
آلیوم 5 55 45 .
لسیانتوس 70 60
ورونیکا …. 80 70
قلم فور …. 40 35
رز خاکی 20 400 300

قیمت روز برگهای طبیعی

برگ واحد(شاخه) قیمت
استر 20 70
آسپارا 1kg 200
آنتریوم 10 15
بامبو 1(پشته) 160
پالم 4 60
انجیری تخت(درشت) 20 70
انجیری تخت(ریز) 20 60
درامایس 10 170
درسینا 10 65
دم روباهی 20 50
رشتی 1(دسته) 45
سیکاس(درشت) 10 80
سیکاس(ریز) 10 65
شفلرا 1(دسته) 75
شمشاد 1(پشه) 120
شمشیری 20 50
عبایی 20 100
فتونیا 1(دسته) ناموجود
انجیری فری(درشت) 10 75
انجیری فری (ریز) 10 65
کامپک 10 160
کردلین 10 200
لیندا 1 20
مرداب 50 60
آرالیا 20 80